Regulamin

/
Regulamin

Rozdział 1 – Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Sklepie Hopium;

1.4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Nowy Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.sklep.hopium.pl;

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Probrew Bartłomiej Dach, w Nowy Drzewicz, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Nowy Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. Platforma internetowa – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.sklep.hopium.pl

1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

Rozdział 2 – Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej  znajdującej się na www.sklep.hopium.pl

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy internetowej, prowadzony jest przez Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu.

2.4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy internetowej;

b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy internetowej;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Platformy internetowej;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Platformy internetowej.

2.5. Korzystanie z Platformy internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna, zgodna ze standardem wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z JavaScript;

b) minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli;

2.6. W celu korzystania z Platformy internetowej Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

2.9. Informacje o Towarach zawarte w Platformy internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

2.11. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz akcesoriów związanych z owymi napojami.


Rozdział 3 – Zasady korzystania z Platformy internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy internetowej.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu do przetwarzania jego danych osobowych.

3.4. Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Platformy internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy internetowej,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu.

d) nie ukończył 18 roku życia.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w Platformie internetowej, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.


Rozdział 4 – Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Platformy internetowej należy wejść na stronę internetową www.sklep.hopium.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

4.5. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

4.9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Nowy Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Rozdział 5 – Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Nowy Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki.

5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Nowy Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki.

5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.

5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

5.7. Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

Rozdział 6 – Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego
ING Bank Śląski S.A. 59 1050 1924 1000 0092 5992 7136,

b) płatnością w systemie PayU Polska,

b) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

c) Termin płatności za zamówienie wynosi 14 dni przy zamówieniu z przedpłatą lub w dniu wydania zamówienia w Nowy Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki.


Rozdział 7 – Reklamacje i zwroty

7.1. W ramach Sklepu Internetowego nie jest dokonywana sprzedaż Towarów rozumiana jako sprzedaż na odległość. Sprzedaż Towarów zawsze realizowana jest stacjonarnie i ew. ich Rezerwacji w Platformie Internetowej.

7.2. Mając na uwadze postanowienia ust.1 Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów.

7.3. Klient jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do zakupu towaru który podlegał Rezerwacji.

7.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wszelkie wady fizyczne Towaru sprzedanego w Sklepie stacjonarnym, a także niezgodność wydanego Towaru z treścią złożonej Rezerwacji.

7.5. Klient może złożyć reklamacje pocztą elektroniczną lub pisemnie.

7.6. Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Rozdział 8 – Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy internetowej.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy internetowej Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@hopium.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy internetowej.

8.5. Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6. Probrew Bartłomiej Dach zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym  Dz.U. z 2016 r. poz.3

8.7. Probrew Bartłomiej Dach informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:

8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Rozdział 9 – Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Probrew Bartłomiej Dach w Nowym Drzewiczu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9.5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.